Women Of The Year

2002

Judy Miyake Asazawa | Keiko Deguchi | Fusako Kanai | Iku Kiriyama | Jean Shigematsu